Trầm hương rừng VN tròn

Giá bán 2,700,000 2,100,000